1. İsim, Hukuk mirasçı
  2. kalıtçı, vâris, mirasçı.
    heir to the throne: veliaht.
    The king's eldest son is the heir to
    the throne.
    direct heir: çocuklar, torunlar, füru.
  3. vâris olmak, mirasa konmak.
(US) birini mirasçısı olarak belirlemek Fiil
(US) birini mirasçı atamak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
murisin füruları İsim
birini vâris tayin etmek Fiil
birini mirasçı yapmak Fiil
birini vâris tayin etmek Fiil
(Br) murisinden önce ölmediği sürece mirasçı olduğu kesin kişi
meşru mirasçı
mirasçı tayin etmek Fiil
atanan vâris
mirasçı tayini
birinin vârisi olmak Fiil
mirasçılık
resmi defter tutulması isteminde bulunarak mirası kabul eden vâris
resmi defter tutulmasını isteyerek mirasını kabul eden vâris
resmi defter tutulması talebinde bulunarak mirası kabul eden vâris
murisin füruu
vâris olduğunu söylemek Fiil
mirasçı olduğunu iddia etmek Fiil
tali mirasçı
civar hısım vârisi
anlaşmalı varis
akitten doğan vâris
itibari mirasçı
(US) anlaşmalı vâris
kendine mirasçı tayin etmek Fiil
vâris olduğunu söylemek Fiil
mirasçı tayin etmek Fiil
bir mirasçı tayin etmek Fiil
murise intikal etmek Fiil
bir mirasçıyı mirastan mahrum etmek Fiil
miras hakkını bekleyen mirasçı
ortak mirasçı
kadın mirasçı
ön mirasçı
ilk mirasçı
mahfuz hisseli mirasçı
genel mirasçı
umumi varis
birinci derecede füru
birinci derecede mirasçı
(US) birini mirasçı tayin etmek Fiil
(US) bir mirasçının tayini
mirasçıya intikal etmek Fiil
veraset senetli mirasçı
birlikte bölüşen
müşterek varis
(US) ortak mirasçı
(Br) son mirasçı (çoğunluk devlet
sonuncu mirasçı
(Br) sonuncu mirasçı
son mirasçı
haklı mirasçı
meşru evlatlar
kanuni mirasçı
yasal mirasçı
kanuni mirasçı
yasal mirasçı
mirasçı sorumluluğu
aynı kandan mirasçı
usul ve füru mirasçısı
usul ve füruğ mirasçısı
erkek mirasçı
tabii mirasçı
doğum hakkı gereği mirasçı
murisin füruu
mirasçı olarak sahip olmak Fiil
mirasçılara geçmek Fiil
her bir mirasçıya düşen kısım
her bir mirasçıya düşen pay
baş mirasçı
birini kanuni mirasçı olarak tanımak Fiil
birini kanuni mirasçısı olarak tanımak Fiil
bir mirasçının vasiyeti tenfiz memurluğundan vazgeçmek Fiil
alelade ikame
alelade ikame
art mirasçı
hak sahibi mirasçı
kanuni mirasçı
(İskoçya) bir mirasçıyı tanımak Fiil
tek mirasçı
yegâne mirasçı
tevliyet
meşruta mirasçı
(US) kanuni mirasçı
yasal mirasçı
kanuni mirasçı
bir mirasçının yerine başka bir mirasçı tayin etmek Fiil
alelade ikame vâris
alelade ikame
sahte mirasçı
(US) mirasçı tayini
vasiyetnamedeki mirasçı
vasiyetname ile tayin olunan mirasçı
vasiyetname deki mirasçı
(US) vasiyetname ile tayin olunan mirasçı
kanuni mirasçı
defter tutma zorunluğu olmayan mirasçı
terekenin aktif ve pasifi ile intikal ettiği mirasçı
gelecekteki mirasçı
meşru mirasçılık, mutlak vârislik.
meşru mirasçı. İsim
mutlak vâris: bir mevkie geçmesi kesin görülen kimse. İsim
kanunî vâris/ mirasçı. İsim
evlat edinme yoluyla mirasçı
evlat edinilme yoluyla mirasçı
(Br) yerel adetlere uygun miras
(US) vasiyetname ile bırakılan miras
(üçüncü kuşak) civar hısımı vâris
(US) kanuni miras
mirasta hak talep eden
ön mirasçı
birinci kuşak mirasçı
vasiyetname ile bırakılan miras
murisle olan kan hısımlığı nedeniyle mirasçılar
halihazır vâris: veliaht olmadığı için tahta vâris olan (lâkin veliaht doğduğu takdirde bu imtiyazı kaybeden)
en yakın akraba.
presumptive heir ile ayni anlama gelir.
İsim
menkul eşya mirasçısı
kanuni mirasçı
miras belgesi
(US) miras belgesi
civar hısımı vâris
büyük servete konmak Fiil
bir gayrimenkule vâris olmak Fiil
bir gayri menkule vâris olmak Fiil
bir terekenin mirasçısı olmak Fiil
birinin emlakini tevarüs etmek Fiil
varis olmak.
bir emlaki tevarüs etmek Fiil
mirasa konmak Fiil
birini mülkünün mirasçısı yapmak Fiil
birini bir mirasa vâris yapmak Fiil
mansup mirasçı