base something on something

  1. Fiil birşeyi birşeye dayandırmak
  2. Fiil birşeyi birşey temeli üzerine kurmak
  3. Fiil birşeyi birşey için temel almak
dayamak Fiil