1. net hâsıla (gayri safi hâsıla ile üretimde kullanılan mal ve hizmetlerin maliyeti arasındaki fark
  2. net hasıla